< >

Надзор

Услугата се извршува стручно и квалитетно од страна на висококвалификуван инженерски кадар за што говорат бројни успешно завршени проекти и препораки од задоволни Инвеститори

Механизација

Располагаме со сопствена механизација за различни градежни работи. Контактирајте не за детали

Проектирање

Нови објекти, реконструкции, адаптации, надградби, доградби и друго и за тоа се изработуваат: Идејни решенија, Основни проекти за добивање Одобрение за градба, Ентериерни решенија, 3Д презентации