Изведба

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРИРОДНА БУСЕН ТРЕВА

 • Сопстевено производство на природна бусен трева
 • Продажба, транспорт и монтажа на територија на цела држава

НИСКОГРАДБА

 • Сопствена механизација за изведување градежни активности и тоа:
  • Градежни машини за земјани работи,
  • Транспортни возила,
  • Останата опрема и алати (компактор, ваљаци, вибро плоча, машини за сечење асфалт/бетон, компресор, агрегат, ласерски нивелир, трагач за подземни инсталации и др.)
 • Зимско одржување на улици и патишта,
 • Изведба надворешни водоводни и канализациони мрежи, каптажи и дренажи;
 • Локални патишта (асфалт, бетон, коцка, ивичњаци, тампон)
 • Спортски терени, игралишта, паркиралишта, тротоари