Надзор

НАДЗОР НАД ИЗВЕДБАТА НА ОБЈЕКТИ:

  • Високоградба,
  • Нискоградба,
  • Хидроградба

Услугата се извршува стручно и квалитетно од страна на висококвалификуван инженерски кадар за сите фази, за што говорат бројни успешно завршени проекти и препораки од задоволни Инвеститори.
Стоиме на располагање за разни консултации за реализација на Вашите идеи.