Механизација

Сопствена механизација за изведување градежни активности и тоа:

 • Градежни машини за земјани работи (Скип 3 CX)
 • Транспортни возила,
 • Останата опрема и алати
  • Компактор (набивач),
  • ваљаци,
  • вибро плоча,
  • машини за сечење асфалт/бетон,
  • компресор,
  • агрегат,
  • ласерски нивелир,
  • трагач за подземни инсталации
  • вибратор
  • нож за снег