Проектирање

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОД ВИСОКОГРАДБА

Нови објекти, реконструкции, адаптации, надградби, доградби и друго и за тоа се изработуваат

  • Идејни решенија,
  • Основни проекти за добивање Одобрение за градба,
  • Ентериерни решенија,
  • 3Д презентации